Geografisk analyse
2011-2012 - GEO3101 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 GEO1121 - GIS intro

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene:

  • kunne forklare det grunnleggende rammeverket for geografiske data som basis for geografisk analyse
  • ha innsikt i hovedtypene av geografiske analyser
  • ha innsikt i bruk av statistiske metoder i geografiske analyser
  • kunne vurdere usikkerhet og kvalitet i inngangsdata og sluttresultat

Studentene skal være i stand til å gjennomføre en geografisk analyse og være bevisst utfordringer knyttet til formidling av analyser i en beslutningsprosess.

Emnets temaer

Rammeverk for geografiske data
Vurdering av datakvalitet og feilkilder
Statistikk og geostatistikk
Geografisk analyse som beslutningstøtte
Overlagring
Nettverksanalyser
Analyser av punktmønstre
Analyser av punktmålinger
Interpolering
Rasteranalyser
Simulering av romlige prosesser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres nettbasert. Dette innebærer at kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform og at forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig gjennom denne.
For heltidstudenter vil det være samlinger på campus.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor på hjemmeeksamen.

 Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig. Dersom obligatoriske oppgaver ikke er godkjent må emnet tas i sin helhet neste gang det gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

 2 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

 Christopher D. Lloyd, Spatial Data Analysis ISBN 978-0-19-955432-4

 Komplett litteraturliste vil være tilgjengelig ved semesterstart.