Geografisk Data Infrastruktur
2011-2012 - GEO3131 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • GEO1251 Geografisk datafangst (kan tas parallelt)
  • GEO3111 - Geografisk informasjonsbehandling eller
  • GEO2311 - Geografisk informasjonsbehandling
  • IMT2261 - Informasjonsstrukturer og databaser

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne vite hva som menes med geografisk informasjons-infrastruktur (GII), kjenne til hvordan GII er organisert i Norge og internasjonalt, hva en geodataplan for en organisasjon bør inneholde og ha grunnleggende kjennskap til økonomi i geodata-aktiviteter.
Studentene skal også ha kunnskap om teknologi for spredning av geografisk informasjon via internett, og ha noe erfaring med bruk av slik teknologi.
 

Emnets temaer

  •  Infrastrukturer for geografisk informasjon i Norge (Norge digitalt, geonorge.no) og i verden (INSPIRE, GSDI...)
  •  Geodataplaner
  • Geodataloven
  •  Økonomi i geodata-aktiviteter
  •  Teknologi for publisering av geografisk informasjon på web, inkl Geography markup language(GML), Web Map Server(WMS) og Web Feature Server(WFS)
  •  Katalogtjenester for geografisk informasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappa består av gruppeoppgaver (ca. 4 stk.) og en muntlig, individuell utspørring.

Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av gruppeoppgavene og den muntlig, individuelle utspørringen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det settes ved behov opp ny individuell utspørring

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Mange av disse er nettbasert og derfor dynamiske. Oversikt legges ut i Fronter og avklares ved semesterstart.

Erstatter

GEO2231 GI- Infrastruktur