Prosjektledelse
2011-2012 - K1122 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 • Anvende grunnleggende teoretiske prinsipper for planlegging og oppfølging, organisering og ledelse av prosjekter.
 • Anvende teoretiske kunnskaper på prosjekter i egen bedrift.
 • Beregne og gjennomføre fornuftige lønnsomhetsmessige tiltak ved planlegging og gjennomføring av prosjekter
 • Beskrive hvordan elementer fra teori og metode kan nyttiggjøres i egen virksomhet (avsluttende selvvalgt fagoppgave)

Emnets temaer

 • Prosjektadministrasjon – organisering, ledelse og styring
 • Prosjektstyring – planlegging og oppfølging
 • Organisering og ledelse av prosjekter
 • Økonomi og lønnsomhet i prosjekter
 • Praktisk/teoretisk fagoppgave

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det forutsettes at studentene i forkant og etterkant av samlingene leser litteratur, gjør nettbaserte studieoppgaver, forberedelser før og etterarbeid etter samlingene.

I mellomperiode 1 (mellom 1. og 2. samling):

 • Skal deltakerne arbeide med refleksjonsoppgaver basert på teori som er gjennomgått på første samling: Prosjektplanlegging og –oppfølgingsmetoder .
 • Det vil i tillegg vil det bli gitt refleksjonsoppgaver som forbereder deltakerne på samling 2: Prinsipper for organisering og ledelse av prosjekter .
 • Deltakerne vil også få en leseplan som forberedelse til samling 2. 

I mellomperiode 2 (mellom 2. og 3. samling):

 • Teori- og refleksjonsoppgaver hentet fra stoff som er gjennomgått på samling 2: Organisering og ledelse av prosjekter.
 • Refleksjonsoppgaver som forbereder deltakerne på samling 3: Økonomi og lønnsomhet i prosjekter.
 • Fagoppgave hvor deltakeren presenterer en skisse til praktisk løsning av prosjektadministrativ problemstilling ved egen virksomhet
 • I tillegg vil deltakerne få en leseplan som forberedelse til samling 3.

I mellomperiodene vil oppgavepresentasjoner og -innlevering skje via Fronter. Det vil bli arrangert chat-sekvenser og gitt veiledning til avtalte, regelmessige tider.

PEDAGOGISKE METODER

 • Nettstøttet læring
 • Obligatoriske oppgaver
 • Prosjektsimulator (hendelsesbasert øving)
 • Test av deg som leder
 • Oppgaveløsning / teoriøvinger
 • Avsluttende fagoppgave knyttet til egen virksomhet (selvvalgt tema)
 • Samling(er)/seminar(er)
 • Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Refleksjonsoppgaver (minst 80% må være bestått) teller 25 %
 • 2 kunnskapstester teller 50 %
 • Fagoppgaven teller 25 %
 • Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Læremidler

Jarle, Ivar: ”Oppdrags- og prosjektledelse”, del I, II og III, Elforlaget 2009

(Kan kjøpes på første samling)