Videoproduksjon for nettbasert læring
2011-2012 - K1162 - 5sp

Forutsetter bestått

K1159 E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring

Forventet læringsutbytte

Studenten skal være i stand til å velge pedagogisk hensiktsmessige videoproduksjonsmetoder for læring via nett.
Studenten skal også kunne planlegge og gjennomføre videoproduksjon fra idé til ferdig resultat.

Emnets temaer

Emnet omhandler planlegging og gjennomføring av videoproduksjon for nettbasert læring. Emnet tar for seg forskjellige videoproduksjonsmetoder fra videoopptak på dataskjerm til videoopptak ute i felt. Studenten får også en første innføring i videoredigering og publisering for nett.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres nettbasert. Studenten velger selv et prosjekt det skal produseres video for, og alle innleveringene skal være knyttet til konkrete behov i dette prosjektet. Det legges meget stor vekt på egenaktivitet og at de omtalte produksjonsmetodene for video prøves ut i eget selvvalgt prosjekt.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Dokumentasjon av videoer for selvvalgt prosjekt. Dokumentasjonen skal bestå av:
• Kursbeskrivelse for selvvalgt prosjekt.
• Som en del av prosjektet skal alle fire videoinnleveringene være anvendt.
• Refleksjonsnotat på egen læringsprosess, minimum 1 side

Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravene knytter seg til to ulike områder:
• Obligatoriske innleveringer
• Deltakelse i veiledning via webkonferanse
Obligatoriske innleveringer:
Det gis 4 oppgaver i løpet av gjennomføringen, hvor samtlige skal være godkjent.
Deltakelse i veiledning via webkonferanse :
Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg i forum og webkonferanse.

Læremidler

Se egen pensumliste for hele studiet

Supplerende opplysninger

Spesielt i forhold til tekniske forutsetninger: Studenten må ha tilgang til videokamera (HDV/DV eller for opptak på minnekort) og nødvendig programvare for redigering.