Nettbaserte læringsmiljøer
2011-2012 - K1165 - 5sp

Forutsetter bestått

K1159 E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kunne sette kritisk søkelys på egne behov og vurdere hvilke læringsmiljøer som best dekker behovet.
Studenten skal kunne beskrive et læringsmiljø som peker seg ut som et naturlig valg, og være i stand til å ta det i bruk umiddelbart.

Emnets temaer

En nettbasert læringsplattform kan være et bestemt webprogram eller en samling sosiale ressurser på nett. Dette emnet tar for seg hva nettbaserte læringsmiljøer kan være og hva de brukes til. Det vises eksempler på kommersielle læringsmiljøer, og hvilke gratisalternativer som finnes. Emnet tar også for seg om du kan klare deg uten tradisjonelle læringsplattformer og hva dette i så fall innebærer.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres i sin helhet nettbasert. Det legges meget stor vekt på egenaktivitet og at de omtalte LMS og nettressurser prøves ut. Utvalgte LMS presenteres og drøftes og det gis øvingsoppgaver for hver av dem.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Studenten skal levere inn fire innleveringsoppgaver og et refleksjonsnotat.

Innleveringer:
Det gis 4 oppgaver i løpet av emnet, hvor samtlige skal være godkjent. Det gis en uformell tilbakemelding etter hver innlevering, med anledning til å forbedre om nødvendig.

Refleksjonsnotat:
Studenten skal levere et refleksjonsnotat på ca 1 side på læringsprosessen i emnet.
Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

  • Deltakelse i asynkrone og synkrone aktiviteter. Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg.
  • Tilstedeværelse på minst en webkonferanse med veiledning

Læremidler

Se egen pensumliste for hele studiet.