Fornybar energi
2011-2012 - K1170 - 10sp

Forutsetter bestått

Bachelor

Forventet læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten ha inngående kunnskap om de ulike typer fornybar energi fra ressurser, konverteringsteknologier (komponentene), økonomiske og miljømessige perspektiver og til hvordan man kan bruke de i ulike kontekster. Videre kan studenten analysere og forholde seg kritisk til de ulike energiformer og sette dem i et større systemperspektiv. Studenten skal kunne formidle omfattende selvstendig arbeid innenfor emnet og beherske ulike uttrykksformer. Studenten skal kunne analysere et lokalt, regionalt og nasjonalt energiforsyningssystem gjennom å ta hensyn til tekniske, økonomiske og miljømessige aspekter av både fornybar og ikke-fornybar energi.

Emnets temaer

 •  Dagens energisystem: energibalanse, energimarked, virkemidler,nordisk perspektiv
 •  Systemanalyse
 •  Vannkraft
 •  Bioenergi
 •  Solenergi
 •  Vindkraft
 •  Havenergi
 •  Geotermisk energi

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling og 2-3 studiebesøk. Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Nettbasert eksamen, 3 timer (teller 70%)
 • En prosjektoppgave (teller 30%)
 • Hver av delene må bestås

Den nettbaserte eksamenen gjøres tilgjengelig på nett over en periode på én uke. Under den bestemte uken kan studenten logge inn og avlegge eksamen. Man har 3 timer på seg, og etter 3 timer lukkes portalen automatisk. Eksamensformen er en kombinasjon av multiple choice (flervalgstest) og åpne spørsmål, og kan bare tas én gang i løpet av den uken eksamen er tilgjengelig.

Prosjektoppgaven innebærer at studenten skriver et essay på max 10 sider som bygger på øvelsen i energisystemanalyse

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen nettbasert kontinuasjonseksamen.

Ved kontinuasjon av prosjektoppgave vil ny oppgave tildeles og gjennomføres med tilsvarende tidsfrist som opprinnelig prosjektoppgave, etter nærmere avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 obligatoriske studiebesøk
 •  1 obligatoisk øvelse i energisystemanalyse. Energisystemmodell benyttes og øvelsen utføres på campus (regne med 1 arbeidsdag)

Læremidler

 •  Godfrey Boyle, “ Renewable Energy, Power for a sustainable future”, 2004, Oxford University
 •  Press, in association with The Open University.
 •  Nettforelesninger og forelesningsnotater
 •  David Mackay, “Sustainable Energy – without the hot air” (http://www.withouthotair.com/)
 • Bioenergi (Miljø, Teknikk og Marked), Energigården 2005, ISBN 82-995884-0-5