Byggesaken
2011-2012 - K1174 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Gjøre rede for de ulike roller og aktører som inngår i en byggeprosess og der oppgaver og ansvar
 • Identifisere og redegjøre for de overordnete bestemmelser i Plan- og bygningsloven knyttet til gjennomføring av tiltak
 • Beskrive strukturen i det offentlige planverk som grunnlag for arealutnyttelse
 • Gjøre rede for grad av utnytting
 • Forklare hvilke krav til søknadsplikt, saksbehandling, kompetanse, styringssystem og kontrollform som kreves for tiltaket

Ferdigheter:

 • Vurdere hvilken dokumentasjon som kreves som underlag for saksbehandling av tiltaket
 • Anvende ”ByggSøk-bygning” til utarbeidelse av byggesøknader og saksbehandling

Generell kompetanse:

 • Argumentere skriftlig for de avgjørelser som tas
 • Presentere sine faglige synspunkter i akademisk form

Emnets temaer

 • Plan- og bygningsloven
 • Planen og plantolkning
 • Saksbehandling
 • Ansvarsrett
 • Dokumentasjonskrav
 • Systemkrav
 • Grad av utnytting

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Startsamling over 2 dager med orientering om arbeidsform, læringsløp, faglig innhold og faglige kilder.
 • Internettbasert læring i elektronisk læringsmiljø.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

4 oppgaver, hvor alle skal være bestått. Endelig karakter settes ut fra en helhetsvurdering av 2 av disse oppgavene. Studenten velger én oppgave som ønskes vurdert, den andre velger emneansvarlig.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinære gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

2 flervalgstester gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for å oppnå ”Godkjent”. Disse testene teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves ”Godkjent” for at emnet skal ansees som bestått.

Læremidler

Johansen, Fred (2011), Byggesaksprosessen.  HiG

http://be.no/: Plan‐ og bygningsloven, tilhørende forskrifter m/veiledninger, temaveiledninger.

http://www.byggsok.no/:  (digitale søknader)

http://www.sft.no/seksjonsartikkel29297.aspx: (avfallsforskriften)