Tilsyn
2011-2012 - K1175 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

K1174 Byggesaken

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Identifisere tilsynsbehov
 • Angi metoder og rutiner for gjennomføring av tilsyn
 • Evaluere om styringssystemet fungerer og om det er tilstrekkelig for å etterleve offentlige krav
 • Gjøre rede for sentrale forhold innen entrepriserett
 • Identifisere viktige krav til helse, miljø og sikkerhet i byggesaker

Ferdigheter:

 • Planlegge og organisere kommunal tilsynsvirksomhet
 • Gjennomføre dokumenttilsyn og fagtilsyn
 • Utarbeide tilsynsrapporter
 • Utarbeide styringssystem med rutiner som sikrer at fagområdet blir utført i samsvar med myndighetskrav

Generell kompetanse:

 • Innsikt i byggebransjen og kommunal virksomhet

Emnets temaer

 • Tilsyn som metode for kvalitetsarbeid
 • Energibruk i bygninger
 • Fuktproblematikk i bygninger
 • Brann
 • UU

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Startsamling over 1 dag med orientering om arbeidsform, læringsløp, faglig innhold og faglige kilder.
 • Internettbasert læring.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 48 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor og en ekstern sensor. Ekstern sensor hvert 3. år og første gang våren 2012.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring

Obligatoriske arbeidskrav

3 flervalgstester gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for å oppnå ”Godkjent”. Disse testene teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves ”Godkjent” for at kurset skal ansees som bestått.

Læremidler

 • http://be.no: Plan‐ og bygningsloven, tilhørende forskrifter m/veiledninger,
  temaveiledninger
 • Ho‐1/2009 (Hus og Helse)
 • Ho‐1/2007 (Energi)
 • Ho‐2/200 7 (Tilsyn)
 • Ho‐3/2007 (Brannsikkerhetsstrategi)
 • Ho‐ 3/2004 (Universellutforming)
 • Hoelsbrekken, Sigurd, Dokumentasjon av brannsikkerhet   (ISBN 7043019900988)
 • Eventuelt nye veiledninger utarbeidet av BE i løpet av 2011/12