Økonomistyring 1
2011-2012 - K1181 - 5sp

Forventet læringsutbytte

 • Kunnskaper om grunnleggende bedriftsøkonomisk teori.
 • Ha oversikt over prosesser og metoder ved bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger.
 • Bidra til å løse beslutningsproblemer ut fra bedriftsøkonomisk vinkling.
 • Plukke relevante data for å utføre kostnads- og inntektsberegninger, grensebetraktninger m.v.
 • Gjennomføre enkle regnskapsanalyser av bedriftens finansregnskap.

Emnets temaer

 • Økonomi og bedrift.
 • Verdiskapning, organisasjoner, mål og beslutninger.
 • Inntektsdannelsen. 
 • Bedriftens kostnader.
 • Finansregnskapet.
 • Analyse av finansregnskapet.
 • Kostnadsforløp og kostnadsstruktur.
 • Inntekter, kostnader og resultatmodeller.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator.
 • Rentetabell.
 • Lovsamling og/eller enkeltlover.

Læremidler

 • Hoff, Kjell Gunnar, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01320-6.
 • Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01319-0.
 • Lovsamling og/eller enkeltlover.