Statistikk
2011-2012 - REA1081 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 •  REA1042-Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
 •  eller REA1101- Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

 Etter endt emne skal studentene vise at de kan:

 • Beregne middelverdi og standardavvik, forventningsverdi, varians og kovarians.
 • Beregne sannsynligheter, spesielt å bruke diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
 • Beregne punkt- og intervallestimater for normalfordelte forventningsverdier og standardavvik.
 • Gjennomføre en hypotesetest.
 • Beregne korrelasjoner, beregne en rett linje med minste kvadraters metode og bestemme standardavvikene til konstantene i den rette linjen.
 • Bruke statistikk til løsning av praktiske problemer innen utvalgte ingeniørfag.

Emnets temaer

 Beskrivende statistikk:

 • Beliggenhets-, sprednings- og samvariasjonsmål, regresjon.

 Sannsynlighetsregning:

 •  Stokastisk modell, sannsynlighetsbegreper, betinget sannsynlighet, uavhengighet.

 Sannsynlighetsfordelinger:

 • Forventning,varians, standardavvik og kovarians.
 • Binomisk og Poisson-fordeling. Rektangel-, normal-, Students t-, eksponential- og kjikvadratfordeling.

 Metodelære:

 • Punkt- og intervallestimering, hypotesetesting:
  Parametrene i normalfordeling (en og to variabler),
  Binomisk- og Poissonfordeling. Lineær modell.
   

 Simulering:

 • Bruk av dataverktøy (Binomisk, normal og lineær modell)

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger 3t per uke.

Regneøvinger 2t per uke.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Sensureres av én intern sensor.
 Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3 - 4 år) til retting og til utarbeidelse av eksamensoppgaver.
 

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 •  Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre
 •  John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI).
 •  Hornæs: Formelsamling Statistikk HiG.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske regneøvinger

Læremidler

 •  Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2