Statistikk
2011-2012 - REA1081F - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  •  REA1042-Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
  •  eller REA1101- Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

 Etter endt emne skal studentene vise at de kan:
 - Beregne middelverdi og standardavvik, forventningsverdi, varians og kovarians.
 - Beregne sannsynligheter, spesielt å bruke diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
 - Beregne punkt- og intervallestimater for normalfordelte forventningsverdier og standardavvik.
 - Gjennomføre en hypotesetest.
 - Beregne korrelasjoner, beregne en rett linje med minste kvadraters metode og bestemme standardavvikene til konstantene i den rette linjen.
 - Bruke statistikk til løsning av praktiske problemer innen utvalgte ingeniørfag. 

Emnets temaer

 Beskrivende statistikk:
 - Beliggenhets-, sprednings- og samvariasjonsmål, regresjon.
 

 Sannsynlighetsregning:
 - Stokastisk modell, sannsynlighetsbegreper, betinget sannsynlighet, uavhengighet.
 

 Sannsynlighetsfordelinger:
 - Forventning,varians, standardavvik og kovarians.
 - Binomisk og Poisson-fordeling. Rektangel-, normal-, Students t-, eksponential- og kjikvadratfordeling.
 

 Metodelære:
 - Punkt- og intervallestimering, hypotesetesting:
 Parametrene i normalfordeling (en og to variabler),
 Binomisk- og Poissonfordeling. Lineær modell.
 

 Simulering:
 - Bruk av dataverktøy (Binomisk, normal og lineær modell)
 

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

  •  Oppstartssamling
  •  Selvstudium
  •  Nettbasert veiledning og diskusjonsgrupper
  •  Oppgaveløsning

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå oppstartsamling og videokonferanser.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Sensureres av én intern sensor.
 Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3 - 4 år) til retting og til utarbeidelse av eksamensoppgaver.
 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  •  Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre
  •  John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI).
  •  Hornæs: Formelsamling Statistikk HiG.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjente obligatoriske innleveringer

Læremidler

Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2