Matematikk 1
2011-2012 - REA1141 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap og gi nødvendig kunnskap i matematikk som grunnlag for livslang læring. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

Emnet vektlegger regneferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse.

Kunnskap:

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Se grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
 • Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat
 • Kjenne til forskjellige typer matematiske dataprogrammer

Emnet skal gi dybdekunnskap i områdene derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og komplekse tall.

Ferdigheter:

 • Regne med symboler og formler, og ha god regneferdighet
 • Anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer
 • Sette opp og løse enkle differensiallikninger
 • Tenke og resonere matematisk
 • Forstå og bruke matematiske representasjoner

 Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 • Kommunisere i, med og om matematikk
 • Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.
 • Kjenne til matematikkens historie.

Emnets temaer

 • Mengder, tallsystemer
 • Komplekse tall
 • Funksjoner
 • Derivasjon
 • Integrasjon
 • Første og andre ordens differensiallikninger
 • Vektoralgebra og vektorvaluerte funksjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Regneøvinger

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Mappe (teller 40 %).
 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60 %).
 • Hver av delene må bestås separat.

Mappen består av 4 individuelle prøver for ordinære studenter. For TRES-studentene er det 6 individuelle prøver, der sluttprøven på sommerkurset teller som 2.
Karaktersettingen baseres på en sum av poeng på prøvene. Klage på karakter på mappen vil kun gjelde hele mappen (40% av emnekarakteren).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer).
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeiding av eksamensoppgaver. Neste gang: 2011.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamenen.
Mappekarakteren kan ikke kontinueres, men må tas i sin helhet ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Utdelt formelsamling.

Læremidler

Edwards & Penney: Calculus. Pearson. ISBN 9780136158400
For tresemesterstudenter dessuten:
Oldervoll,T., Orskaug, O og Vaaje, A. (2003). Sinus matematikk. Forkurs. Cappelen. ISBN 82-02-21920-5

Erstatter

Matematikk 10