Matematikk 2 for elektro og fleksibel ingeniørutdanning
2011-2012 - REA2081 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1141 Matematikk 1

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

Emnet vektlegger modellering og anvendelser.

Kunnskap:

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på. 
 • Forstå matematikkens betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning 
 • Identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser 
 • Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring. 
 • Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataprogrammer. 

Emnet skal gi dybdekunnskap i områdene lineær algebra, potensrekker, Fourierrekker, Laplacetransformasjoner og z-transformasjoner.

  Ferdigheter:

 • Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat 
 • Bruke matematiske metoder og dataverktøy 
 • Vurdere resultater fra matematiske beregninger 
 • Videreutvikle evne til å tenke og resonere matematisk 
 • Anvende enkel matematisk modellering 

 Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 • Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag 
 • Kan kommunisere i, med og om matematikk 
 • Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Emnets temaer

Lineær algebra: 
Likningssystemer, matriser og determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egensystemer og diagonalisering.
Rekker:
Rekker, følger og konvergens.
Taylorekker.

Fourierrekker, Fouriertransformasjoner

Laplacetransformasjoner

z-transformasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Regneøvinger

For Fleksibel ingeniørutdanning:

 • Nettforelesninger
 • Oppgaveløsing
 • Nettmøter (Elluminate, samlinger)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Eksamen teller 100%

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer).
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeiding av eksamensoppgaver. Neste gang: 2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamenen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre, formelsamling (Haugan).

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 4 individuelle innleveringer, hvorav minst én med matematisk programvare, må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

Otto Bretscher :  Linear algebra with applications  

Glyn James:  Advanced Modern Engineering Mathematics

Edwards & Penney: Calculus 

Erstatter

Matematikk 15 (REA1051) og Matematikk 20 (REA2051)