Matematikk 2 for data
2011-2012 - REA2091 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1141 Matematikk 1

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og informatikk. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning. Emnet vektlegger anvendelser.

Kunnskap:
• Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på
• Forstå matematikkens betydning i informatikkfaget og i egen utdanning
• Identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
• Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring
• Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataverktøy.

Studenten skal oppnå dybdekunnskap på områdene lineær algebra, logikk og diskret matematikk.

Ferdigheter:
• Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat
• Bruke matematiske metoder og dataverktøy
• Videreutvikle evne til å tenke og resonere matematisk

Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:
• Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag
• Kan kommunisere i, med og om matematikk
• Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Emnets temaer

Lineær algebra
 likningssystemer,
 matriser,
 vektorrom,
 lineære transformasjoner,
 egensystemer og diagonalisering,

logikk(utsagnslogikk og predikatlogikk),
bevismetoder,
mengdelære,
relasjon- og funksjonslære,
enumerativ kombinatorikk,
grafer og trær,
automater og formelle språk.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer). Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeiding av eksamensoppgaver. Neste gang: 2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamenen.
.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre, formelsamling (Haugan)

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 4 individuelle innleveringer, hvorav minst én med matematisk programvare, må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Læremidler

Otto Bretscher: Linear Algebra with applications 4th ed., Pearson/Prentice Hall
Richard Johnsonbaugh: Discrete Mathematics, 6th ed., Pearson/Prentice Hall