Matematikk 30
2011-2012 - REA3002 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  •  REA1042 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
  •  REA2041 - Fysikk
  •  REA2051 - Matematikk 20

Forventet læringsutbytte

Studentene viser kunnskap om og forståelse for en del matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder innenfor reell flervariabel funksjonslære, vektoranalyse og partielle differensiallikninger, som kreves for opptak til 4. studieår i masterutdanninger i teknologi.

Emnets temaer

  •  Partielle deriverte, lineære approksimasjoner, kjerneregelen, retningsderiverte, gradient.
  •  Dobbeltintegral, trippelintegral, variabelskifte i integraler, vektorfelt, linjeintegraler, flateintegraler, Greens setning, Divergenssetningen, Stokes' setning.
  •  Lineære 2.ordens partielle differensial-likninger med konstante koeffisienter, randverdiproblemer, separasjon av variable, varmelikningen, bølgelikningen, d'Alemberts løsning.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Sensureres av intern sensor (emnelærer)
 Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til sensurering og til utarbeidelse av eksamensoppgaver.
 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre
 John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI).
 

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 Edwards & Penney: Calculus (Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-615840-4)
 Hornæs, H.P. Partielle differensiallikninger (Kompendium).