Økonomistyring
2011-2012 - SMF1042F - 10sp

Forventet læringsutbytte

 • Kunnskaper om grunnleggende bedriftsøkonomisk teori.
 • Ha oversikt over prosesser og metoder ved bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger.
 • Bidra til å løse beslutningsproblemer ut fra bedriftsøkonomisk vinkling.
 • Plukke relevante data for å utføre kostnads- og inntektsberegninger, grensebetraktninger, produktkalkyler, investeringsanalyser, samt planlegge og budsjettere fremtidig drift.
 • Gjennomføre enkle regnskapsanalyser av bedriftens finansregnskap.

Emnets temaer

 • Økonomi og bedrift.
 • Verdiskapning, organisasjoner, mål og beslutninger.
 • Inntektsdannelsen.
 • Bedriftens kostnader
 • Finansregnskapet.
 • Analyse av finansregnskapet.
 • Kostnadsforløp og kostnadsstruktur.
 • Inntekter, kostnader og resultat - modeller.
 • Produktkalkulasjon. Prinsipper og metoder.
 • Kalkulasjon i industribedriften.
 • Kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter.
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter.
 • Prissetting.
 • Kostnad - resultat - volumanalyse.
 • Produktvalg.
 • Investeringsanalyse.
 • Relevante kostnader og beslutningsproblemer.
 • Planlegging og budsjettering.
 • Kapitalbehov, Just-In-Time og beholdningskontroll.
 • Styring, oppfølging og kontroll.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling ved start av studiet.
 • Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og/eller veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Ekstern sensor høst 2011.
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier. Neste gang 2011 høst.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Ordinær kontinuasjon.
 • Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator.
 • Rentetabell.
 • Lovsamling og/eller enkeltlover.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 3 av 4 obligatoriske oppgaver må være godkjent
 • Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet.

Læremidler

 • Hoff, Kjell Gunnar, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01320-6.
 • Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01319-0.
 • Lovsamling og/eller enkeltlover.