Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder
2011-2012 - SMF1181 - 10sp

Forventet læringsutbytte

 Etter gjennomført emne skal studenten kunne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer.
 Studenten skal kunne anvende vitenskapelige metoder til å planlegge, gjennomføre og rapportere prosjekter.

Emnets temaer

  •  Vitenskapelige metoder: forskningsskisse og forskningsdesign.
  •  Organisering i prosesser, prosessforståelse og - analyse .
  •  Organisering av forbedringsprosjekter.
  •  Kvalitetssystemer
  •  Egenskaper ved kvalitetsledelse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Neste ordinære skriftlige eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske innleveringer; to i kvalitetsledelse og én i vitenskapelige metoder.

Læremidler

 Oppgis ved oppstart av emnet.