Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder
2011-2012 - SMF1181F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten kunne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer.

Studenten skal kunne anvende vitenskapelige metoder til å planlegge, gjennomføre og rapportere prosjekter.

Emnets temaer

  1.  Vitenskapelige metoder: forskningsskisse og forskningsdesign.
  2.  Organisering i prosesser, prosessforståelse og -analyse.
  3.  Organisering av forbedringsprosjekter.
  4.  Kvalitetssystemer
  5.  Statistisk prosesstyring

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Neste ordinære skriftlige eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske innleveringer; 2 i kvalitetsledelse og én i vitenskapelige metoder

Læremidler

Kvalitetsdelen av emnet: Oppgis ved studiestart
Å forske på samfunnet, Knut Halvorsen, ISBN 82-02-22654-6