Prosjektstyring
2011-2012 - SMF1202 - 5sp

Forventet læringsutbytte

 Studentene skal etter fullført emne:
 - Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
 - Ha ferdigheter til å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
 - Ha en generell kompetanse til å bruke teknikker og verktøy for styring av prosjekter

Emnets temaer

 • Prosjektmodeller
  • begreper og type prosjekter
 • Etablering og organisering
  • bemanning, ledelsesmodeller
  • roller for prosektleder og -medarbeidere
  • samarbeid og motivasjon
 • Faser i prosjektet
  • analyse, målformulering
  • ideskisser og problemløsning
  • gjennomføring og implementering
  • testing og godkjenning
 • Planlegging og oppfølging
  • Tid, aktivitet og ressursplanlegging
  • Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
  • Kvalitetskontroll
 •  Økonomi, budsjett og kalkyler

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 •  8 timers hjemmeeksamen i gruppe (teller 70%)
 •  Individuell flervalgstest, en time (teller 30%)

 Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor hvert 4. år, neste gang 2014

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 8 timers hjemmeeksamen i gruppe: alle hjelpemidler.

 Individuell flervalgstest: ingen hjelpemidler.

Obligatoriske arbeidskrav

 Ett case (gruppearbeid) må godkjennes for å ta eksamen.

Læremidler

Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse, Westhagen, Gyldendal, Akademisk, utgave 6, ISBN 978-82-05383616

Erstatter

SMF1201

Supplerende opplysninger

Overlapper med BYG3171 Ledelse og drift av byggeplasser.