Prosjektledelse
2011-2012 - SMF1212 - 10sp

Forventet læringsutbytte

 Studentene skal etter fullført emne:

 - Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
 - Ha ferdigheter til å kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
 - Ha generell kompetanse i å kunne bruke teknikker og verktøy for styring av prosjekter
 - Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse og teamledelse.

Emnets temaer

 • Prosjektmodeller
  • begreper og type prosjekter
 • Etablering, organisering og ledelse
  • bemanning, ledelsesmodeller
  • roller for prosektleder og -medarbeidere
  • samarbeid og motivasjon
 • Faser i prosjektet
  • analyse, målformulering
  • ideskisser og problemløsning
  • gjennomføring og implementering
  • testing og godkjenning
 •  Planlegging og oppfølging
  • Tid, aktivitet og ressursplanlegging
  • Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
  • Kvalitetskontroll
 • Økonomi, budsjett og kalkyler 
 • Kreativ problemløsning anvendt i produktutviklingsprosessen
  • Kreative hukommelseskart
  • Kreative tankeprosesser
  • Problemdefinisjon og formulering
  • Idéstimulerende teknikker- Brainstorming
  • Verdianalyse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Hjemmeeksamen, 24 timer

Vurderingsformer

 •  24 timers hjemmeeksamen i gruppe (teller 70%)
 • Individuell flervalgstest, ca. 1-2 timer (teller 30%)

 Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor. Ekstern sensor hvert 4. år, neste gang i 2014

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

• 24 timers hjemmeeksamen i gruppe: Alle hjelpemidler
• Individuell flervalgstest, ca. 1-2 timer: Ingen hjelpemidler

Obligatoriske arbeidskrav

 Tre cases i gruppearbeid må være godkjent for å ta eksamen.

Læremidler

 • Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse,Westhagen, Gyldendal, Akademisk, utgave 6, ISBN 978-82-05383616
 • Prosjektledelse, Wendy Briner, Colin Hastings og Michael Geddes, Gyldendal akademisk, ISBN 978-82-00452676

Erstatter

SMF1211

Supplerende opplysninger

 Emnet overlapper med BYG3171 Ledelse og drift av byggeplasser.