Prosjektledelse
2011-2012 - SMF1212F - 10sp

Forventet læringsutbytte

 Studentene skal etter fullført emne:
- Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
- Ha ferdigheter til å kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
- Ha generell kompetanse i å kunne bruke teknikker og verktøy for styring av prosjekter
- Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse og teamledelse.

Emnets temaer

 • Prosjektmodeller
  • begreper og type prosjekter
 • Etablering, organisering og ledelse
  • bemanning, ledelsesmodeller
  • roller for prosektleder og -medarbeidere
  • samarbeid og motivasjon
 • Faser i prosjektet
  • analyse, målformulering
  • ideskisser og problemløsning
  • gjennomføring og implementering
  • testing og godkjenning
 •  Planlegging og oppfølging
  • Tid, aktivitet og ressursplanlegging
  • Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
  • Kvalitetskontroll
 • Økonomi, budsjett og kalkyler 
 • Kreativ problemløsning anvendt i produktutviklingsprosessen
  • Kreative hukommelseskart
  • Kreative tankeprosesser
  • Problemdefinisjon og formulering
  • Idéstimulerende teknikker- Brainstorming
  • Verdianalyse

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Emnet vil gjennomføres som et nettbasert studieløp.
 Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.
 
 

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Hjemmeeksamen, 24 timer

Vurderingsformer

 • 24 timers hjemmeeksamen i gruppe eller individuelt (teller 70%)
 • Individuell flervalgstest, ca. 1-2 timer (teller 30%)

  Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor hvert 4. år, neste gang i 2014

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

• 24 timers hjemmeeksamen i gruppe: Alle hjelpemidler
• Individuell flervalgstest, ca. 1-2 timer: Ingen hjelpemidler

Obligatoriske arbeidskrav

 Tre cases må være godkjent for å ta eksamen.

Læremidler

 • Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse,Westhagen, Gyldendal, Akademisk, utgave 6, ISBN 978-82-05383616
 • Prosjektledelse, Wendy Briner, Colin Hastings og Michael Geddes, Gyldendal akademisk, ISBN 978-82-00452676

Erstatter

SMF1211F