Merkevarebygging
2011-2012 - SMF1261 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomføring av emnet skal studenten:

  • ha grunnleggende kunnskap om merkevarebygging
  • ha god kunnskap om hvilken funksjon merkevarer har for bedrift og forbruker i dagens samfunn
  • ha god kunnskap om utvikling av merkevarer
  • ha innsikt og øvelse i å anvende kunnskap om basisprinsipper for merkevarebygging på en god måte
  • kjenne til oppdatert forskning innen emnet og kildeanvendelse for oppdatering av egen kunnskap
  • kunne forstå, formidle og diskutere grunnleggende teori innen merkevarebygging

Emnets temaer

Introduksjon til merkevarebygging
Effekter av merkevarer på kunder og for bedrifter
Merkets posisjon hos kunder og marked
Merkeassosiasjoner
Merkeevaluering
Relasjonelle aspekter ved merkevarer
Merkeposisjonering
Merkeelementer
Vekststrategier for merker
Styring av merkeportefølje
Kommunikasjon av merkevarer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Emnet har intern sensor, men benytter ekstern sensor periodisk hvert 4. år, neste gang vår 2012.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon
Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis to obligatoriske arbeidskrav som skal løses i grupper, - hvert med omfang på 5 sider.
Begge obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

Samuelsen, Bendik M, Adrian Peretz og Lars E. Olsen, (2010). Merkevareledelse på norsk 2.0. (2. utgave). Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.

Utdelte artikler

Anbefalt litteratur:

Klein, Naomi (2002). No Logo. Oslo: Forlaget Oktober
Lindstrom, Martin ( 2005). BrandSense: Bygg sterkere merker ved hjelp av våre fem sanser: berøring, lukt, smak, hørsel og syn. Oslo: N.W.Damm & Søn