Merkevarebygging
2011-2012 - SMF1261F - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomføring av emnet skal studenten:

  • ha grunnleggende kunnskap om merkevarebygging
  • ha god kunnskap om hvilken funksjon merkevarer har for bedrift og forbruker i dagens samfunn
  • ha god kunnskap om utvikling av merkevarer
  • ha innsikt og øvelse i å anvende kunnskap om basisprinsipper for merkevarebygging på en god måte
  • kjenne til oppdatert forskning innen emnet og kildeanvendelse for oppdatering av egen kunnskap
  • kunne forstå, formidle og diskutere grunnleggende teori innen merkevarebygging

Emnets temaer

Introduksjon til merkevarebygging
Effekter av merkevarer på kunder og for bedrifter
Merkets posisjon hos kunder og marked
Merkeassosiasjoner
Merkeevaluering
Relasjonelle aspekter ved merkevarer
Merkeposisjonering
Merkeelementer
Vekststrategier for merker
Styring av merkeportefølje
Kommunikasjon av merkevarer

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres som et nettbasert studieløp.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Eksamen gjennomføres enten på campus (HiG) eller på annet egnet sted, etter avtale med eksamenskontoret. Det vil bli gitt informasjon om dette fra eksamenskontoret tidlig i semesteret. Hvis studenten velger å gjennomføre eksamen utenfor campus, er vedkommende selv ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader forbundet med eksamensavviklingen (eksamensvakt etc).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Emnet har intern sensor, men benytter ekstern sensor periodisk hvert 4. år, neste gang vår 2012.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon
Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis to obligatoriske arbeidskrav, - hvert med omfang på 5 sider.
Begge obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

Samuelsen, Bendik M, Adrian Peretz og Lars E. Olsen, (2010). Merkevareledelse på norsk 2.0. (2. utgave). Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.
Utdelte artikler
 
Anbefalt litteratur:
Klein, Naomi (2002). No Logo. Oslo: Forlaget Oktober
Lindstrom, Martin ( 2005). BrandSense: Bygg sterkere merker ved hjelp av våre fem sanser: berøring, lukt, smak, hørsel og syn. Oslo: N.W.Damm & Søn