Bedrifts- og forretningssystemer
2011-2012 - SMF1301 - 10sp

Forventet læringsutbytte

 • Erkjenne bedriftens strategiske og markedsmessige forankring.
 • Innsikt i og kunnskap om næringslivets vekslende rammebetingelser, og dermed bedriftens stadige utviklingsbehov. 
 • Forståelse for bedriftens funksjoner, prosesser og systemer der ledelsessystemet er det overordnede. 
 • Se lederes og egen fremtidig rolle i bedriften og det tilhørende kompetansebehov.

Emnets temaer

 • Innledning: Et grunnlag for god ledelse
 • Ledelse: En referanseramme
 • Ledelsesteorier: Inspirasjonskilder i ledelse
 • Ideologisk ledelse: Lederen som ideolog (misjonær, politiker, meningsdanner og forretningsutvikler)
 • Strategisk ledelse: Lederen som strateg (markedsplasserer og markedsfører)
 • Administrativ ledelse: Lederen som sosial arkitekt (organisator, koordinator, økonom og jurist)
 • Operativ ledelse: Lederen som trener (coach, pådriver og teamutvikler)
 • Selvledelse: Å utvikle seg selv (coach)
 • Dilemmaer ved ledelse: Paradokser, barrierer og motsetninger
 • Suksessfaktorer og fallgruver ved ledelse.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Bedriftsbesøk der studentene har ansvaret for gjennomføring.
 • Svar på øvingsoppgaver fremlegges i plenum med påfølgende paneldebatt.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Ekstern sensor høst 2011.
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier, neste gang 2011 høst.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Ordinær kontinuasjon.
 • Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Lov- og avtaleverk

Obligatoriske arbeidskrav

 • Studentinitierte, planlagte og gjennomførte bedriftsbesøk med intervju av tre ledere i bedrifter. De intervjuede ledere skal ha ulike arbeidsfunksjoner, oppgaver, stillinger og nivåer.
 • Skriftlig rapport fra intervjuene danner grunnlag for presentasjon i plenum.
 • Obligatorisk fremmøte i øvingstimer, minimum 80 %.

Læremidler

 • Morten Emil Berg: "Ledelse, verktøy og virkemidler", Universitetsforlaget, 3. utgave, ISBN 978-82-15-01423-4.
 • Øvingsoppgaver.

Supplerende opplysninger

 • Emnet er et grunnlagsemne for å motivere og gi bakgrunn for en helhetsforståelse. Målet er å forstå hvordan ulike bedrifter fungerer. Denne forståelsen er utgangspunkt for studiet videre.
 • Bedriftene må forholde seg til mange rammebetingelser, ulike markeder og stadige endringer i kundenes behov.
 • Det gis i dette emnet en breddeforståelse. Dybdeforståelsen vil bli gitt i andre parallelle og etterfølgende emner i studiet.
 • Emnet gir innsikt i hvordan bedriftsledere tenker og organiserer, eller burde organisere sin virksomhet i dagens næringsliv.
 • De tre røde trådene i studiet vil være ledelse, økonomi og markedsføring.