Bedrifts- og forretningssystemer
2011-2012 - SMF1301F - 10sp

Forventet læringsutbytte

 • Erkjenne bedriftens strategiske og markedsmessige forankring.
 • Innsikt i og kunnskap om næringlivets vekslende rammebetingelser, og dermed bedriftens stadige utviklingsbehov.
 • Forståelse for bedriftens funksjoner, prosesser og systemer der ledelsessystemet er det overordnede.
 • Se lederes - og egen fremtidg rolle - i bedriften og det tilhørende kompetansebehov. 

Emnets temaer

 • Innledning: Et grunnlag for god ledelse
 • Ledelse: En referanseramme
 • Ledelsesteorier: Inspirasjonskilder i ledelse
 • Ideologisk ledelse: Lederen som ideolog (misjonær, politiker, meningsdanner og forretningsutvikler)
 • Strategisk ledelse: Lederen som strateg (markedsplasserer og markedsfører)
 • Administrativ ledelse: Lederen som sosial arkitekt (organisator, koordinator, økonom og jurist)
 • Operativ ledelse: Lederen som trener (coach, pådriver og teamutvikler)
 • Selvledelse: Å utvikle seg selv (coach)
 • Dilemmaer ved ledelse: Paradokser, barrierer og motsetninger
 • Suksessfaktorer og fallgruver ved ledelse.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Bedriftsbesøk der studentene har ansvaret for gjennomføring.
 • Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling ved start av studiet.
 • Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor forelesninger og/eller veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Ekstern sensor høst 2011.
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Ordinær kontinuasjon.
 • Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved kontinuasjonsseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 •  Lov- og avtaleverk

Obligatoriske arbeidskrav

 • Studentinitierte, planlagte og gjennomførte bedriftsbesøk med intervju av tre ledere i bedrifter.
 • De intervjuede ledere skal ha ulike arbeidsfunksjoner, oppgaver, stillinger og nivåer.
 • Innlevering av skriftlig rapport fra intervjuene.

Læremidler

 • Morten Emil Berg: "Ledelse, verktøy og virkemidler", Universitetsforlaget, 3. utgave, ISBN 978-82-15-01423-4.
 • Øvingsoppgaver.

Supplerende opplysninger

 • Emnet er et grunnlagsemne for å motivere og gi bakgrunn for en helhetsforståelse. Målet er å forstå hvordan ulike bedrifter fungerer. Denne forståelsen skal gi et godt utgangspunkt for studiet videre.
 • Bedriftene må forholde seg til mange rammebetingelser, ulike markeder og stadige endringer i kundenes behov.
 • Det gis i dette emnet en breddeforståelse. Dybdeforståelsen blir gitt i andre parallelle og etterfølgende emner i studiet.
 • Emnet skal gi innsikt i hvordan bedriftsledere tenker og organiserer, eller burde organisere sin virksomhet i dagens næringsliv.
 • De tre røde trådene i studiet vil være ledelse, økonomi og markedsføring.