Analytisk tegning, form og farge
2011-2012 - SMF1321 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Analytisk tegning

Studenten skal kunne anvende analytisk frihåndstegning som redskap i observasjon, analyse og gjengivelse av tredimensjonal form og rom. Studenten skal ha ferdigheter innen frihåndstegning og kjennskap til ulike tegneredskap og tegneteknikker. Studenten skal kunne anvende terminologi i formidling av eget arbeid, og i evaluering av andres.

Form

Studenten skal ha kunnskap om -, og praktisk erfaring med de forskjellige formbegrepene - hva de betyr, og hvordan de kan ha praktisk anvendelse. Studenten skal ha et vokabular når det gjelder form.

Farge

Studenten skal ha et bevisst forhold til hva farge er - hvordan vi ser og hvordan vi opplever farger.  Studenten  skal ha forståelse av å bruke farger i en designprosess. Studenten skal kunne forstå verdien av fargens betydning for et produkt.

Emnets temaer

ANALYTISK TEGNING
:  

Teori og øvelser innen tegning med vektlegging av
; innføring i perspektivtegning.
- analytisk frihåndstegning av tredimensjonal form og rom,  undersøkelse av karakter og egenskaper i objekter.
 Skisseteknikker, - tegning som hjelpemiddel og metode i analyse og gjengivelse av objektenes geometriske oppbygging, tegning som metode i idé-utvikling.

FORM:

Teori og øvelser innen form med vektlegging av
- totalform - delform
- rytme
- proporsjoner
- visuell balanse
- visuell letthet og tyngde
- symmetri
- abstraksjon.  Formbearbeidelse fra idémyldring til gjennomarbeidet produkt.

FARGE:  

Teori og øvelser innen farge med vektlegging av
fargers slektskap og relasjoner
- fargespråk - fargesystematikk, med utgangspunkt i generell fargeteori.  Samspill mellom farge og funksjon, fargesymbolikk og farge og signal.  Farge og overflaters iboende uttrykksmuligheter og funksjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det blir gitt oppgaver som har en tenkt progresjon, fra objekter med enkel form og struktur, til objekter med høyere grad av kompleksitet.

Undervisningen har følgende struktur: Øvingstemaet introduseres. Studenten øver i klasserommet under veiledning. Den påfølgende uke leverer studenten inn øvelser til felles muntlig evaluering.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Analytisk tegning, form- og fargeoppgaver  vurderes med grunnlag i løsning, forståelse og ferdighetsnivå.

 • Mappevurdering; tilbakemelding blir gitt underveis med mulighet til forbedring. Mappen skal leveres innen angitt frist. Mappen teller 70 % av karakteren. Mappen skal inneholde:
  • Tre obligatoriske oppgaver i tegning, leveres til fastsatt dato for evaluering
  • En obligatoriske oppgave i form, leveres til fastsatt dato for evaluering
  • En obligatorisk oppgave i farge, leveres til fastsatt dato for evaluering
  • En oppgave valgt av studenten, leveres  ved mappeinnlevering
  • En avsluttende prosjektoppgave, der både tegning, form og farge inngår i prosessen.
 • Tre timers prøve ved slutten av semesteret , teller 30 % av karakteren
 • Samlet karakter settes etter en helhetlig vurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innlevering av ny mappe ved neste ordinære mappesensur. Ny avsluttende prøve ved neste ordinære gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er krav om 80% oppmøte til for å kunne få karakter i emnet. Godkjent fravær krever sykmelding, som leveres i Studenttorget.

Læremidler

 •  Farstad, Per (2003) Industridesign, kapittel 4, Universitetsforlaget, ISBN 82-15-00418-0, (Utdelt forelesingsmateriell, Per Farstad)
 •  Francis D. K., Ching. (1994) Tegning. Cappelen, ISBN 82-02-14421-3
 •  Teigen, Tom (1994) Farger- En visuell innføring Gyldendal, ISBN: 9788241703515

Støttelitteratur:

 • Francis D. K. Design drawing med CD. New York 1998.
 • Hilde Degerud. Torun Linge Anderssen. Arbeidsbok 1 og 2 til Ching: Tegning. Oslo 1997/ 1998.
 • Grete Smedal, Farge overalt, 1996, 1. utg. Tell forlag AS, ISBN: 9788275220439
 • Gunnersen, Kjernmo og Reinhartsen, En enkel fargelære, Universitetsforlaget, ISBN 82-0042455-3
 • Geometry of Design, Kimberly Elam,Prinecton Architectural Press, New York ISBN 1-56898-249-6(pbk.)
 • Elements of Desing, Rowena Reed Kostellow, Architectural Press, New York ISBN 1-56898-329-8

Erstatter

SMF1271 Skisse, form, farge

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til 20 studenter.