Ledelse med arbeidslivsjuss
2011-2012 - SMF2051 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • SMF1042 Økonomistyring.
 • SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer

Forventet læringsutbytte

 • Kunnskap om grunnleggende organisasjons- og ledelsesteorier.
 • Kunne analysere, vurdere og anvende aktuelle ledelsesteorier i konkrete situasjoner.
 • Skal ha bevissthet og holdning omkring lederrollen og egen ønsket fremtidig lederstil.
 • Fokusert på hvordan serviceorganisasjoner fungerer.
 • Kunne benytte lov- og avtaleverk i forbindelse med arbeidslivsjuridiske problemstillinger.

Emnets temaer

 • Del 1: Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner. Organisasjonsstruktur. Organisasjonskultur. Makt og konflikt i organisasjoner. Organisasjon og omgivelser. Organisasjon og individ. Kommunikasjon i organisasjoner. Beslutningsprosesser i organisasjoner. Læring og innovasjon. Endring av organisasjoner. Ledelse i organisasjoner.
 • Del 2: Servicesamfunnets myter og virkelighet. Lønnsomhet - et nytt regnestykke. Serviceledelsessystemet. Servicekonseptet. Personalutvikling. Å utvikle mennesker. Kunden som marked og medprodusent. Fysisk miljø og tekniske hjelpemidler. Selskapets image. Å skape, reprodusere og videreutvikle forretningsideer. Prispolitikk. Spredning og internasjonalisering. Kvalitet, produktivitet og strategi. Diagnose; gode og onde sirkler. Kultur og filosofi som ledelsesinstrument. Forandring og lederskap.
 • Del 3: Arbeidslivsjus med sentrale lover og avtaler innen arbeidsmiljø, permittering, ferie, bedriftsdemokrati, rettstvister og tariffrevisjon, samt helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Ekstern sensor vår 2012.
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Ordinær kontinuasjon.
 • Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 •  Lov- og avtaleverk.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjente obligatoriske oppgaver.
 • Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet.
 • Obligatorisk fremmøte, minimum 80 %.
 • Obligatorisk foredrag.

Læremidler

 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer, Fagbokforlaget, 3. utgave, ISBN 978-82-450-0517-2.
 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer - Arbeidsbok og casesamling, Fagbokforlaget, 3 utgave, ISBN 978-82-450-0518-9.
 • Normann, Richard, Service Management, Cappelen akademiske forlag, 3. utgave, ISBN 82-02-19835-6.
 • Arbeidsrettsavdelingen Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Arbeidsrett, siste utgave NHOs hjemmeside.
 • Lovverk (enkeltlover og/eller lovsamling).