Investering og finansiering
2011-2012 - SMF2111F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • SMF1042 - Økonomistyring
 • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av investerings- og finansieringsbeslutninger (med verktøy menes sammenhenger, metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet).

Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Nåverdi, sluttverdi, annuitet, kontantstrøm, kapitalkostnad, varians, standardavvik, forventning, effisiente porteføljer, risikoaversjon, obligasjon, markedseffisiens.

Eksempler fra verktøykassa: Likviditetsbudsjett,investeringsbudsjett, renteregning, nåverdi- og internrentemetoden samt kapitalverdimodellen og porteføljeteori.

Ferdigheter

Etter endt kurs skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av finansielle problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer. Eksempler:

 • Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte
 • Ut fra enkle situasjonsbeskrivelse, velge riktige verktøy og anvende verktøyet korrekt
 • Ut fra mer uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne finne frem til relevant informasjon, koble dette med riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen dette fagområdet.

Emnets temaer

 • Renteregning
 • Budsjettering av kontantstrømmer
 • Reelle/nominelle kroner
 • Skatt
 • Beregning/styring av arbeidskapital
 • Nåverdimetoden
 • Internrentemetoden
 • Tilbakebetalingstid
 • Nåverdiindeksmetoden ved kapitalrasjonering
 • Differensekontantstrømmer
 • Prosjektrisiko i enkeltprosjekt og i portefølje
 • Beta-verdier
 • Kapitalverdimodellen
 • Avkastningskrav for egenkapital og totalkapital
 • Følsomhetsanalyse, gjeldsgrad og risiko
 • Boliglån
 • Obligasjonslån
 • Leasing
 • Avbetaling
 • Opsjoner

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger

Emnet vil bli gjennomført nettbasert, som innebærer at all kommunikasjon mellom lærer og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor fagstoff og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første påfølgende ordinære eksamen i emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator, rentetabeller samt ett A-4 ark med egne notater

Obligatoriske arbeidskrav

Fire obligatoriske innleveringer

Læremidler

Bøhren, Øyvind og Per Ivar Gjærum (siste utg.): Prosjektanalyse. Skarvet forlag. ISBN 82-992405-6-5

Bøhren, Øyvind og Dag Michalsen (siste utg.): Finansiell Økonomi, Teori og praksis. Skarvet Forlag. ISBN 82-992405-8-1.

(Lærebøker kan bli erstattet av nyere utgave av samme bok, hvis den foreligger ved semesterstart)