Kvalitetsledelse med statistikk
2011-2012 - SMF2121 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Matematikk 10

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer.
Studenten skal kunne bruke statistikk og sannsynlighetsregning i behandling av data og prosesstyring.

Emnets temaer

Statistikk (50%):

1. Beskrivende statistikk: beliggenhets-, sprednings-og samvariasjonsmål, regresjon.
2. Sannsynlighetsregnig: stokastisk modell, betinget sannsynlighet, kombinatorikk, uavhengighet.
3. Sannsynlighetsfordelinger: forventning, varians, kovarians,binomisk-, Poisson-,normal-,Students t-,
eksponentialfordeling.
4. Metodelære: punkt- og intervallestimering, hypotesetesting: parametre i normalfordeling(en og to variable), binomisk og poissonfordeling.Lineær modell.

Kvalitetsledelse (50%):

5. Prinsipper i moderne kvalitetsledelse.
6. Prosessorganisering, prosessforståelse og prosessanalyser.
7. Organisering av forbedringsprosjekter
8. Kvalitetssystemer
9. Statistisk prosesstyring

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Regneøvinger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  • Alle trykte og skrevne
  • Godkjent kalkulator som ikke kommuniserer med andre

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske regneøvinger i statistikk og to godkjente obligatoriske innleveringer i kvalitetsledelse

Læremidler

Hornæs, Hans Petter: Formelsamling i Statistikk, HiG
Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2

Litteratur i kvalitetsledelse oppgis ved oppstart av emnet.