Finansregnskap
2011-2012 - SMF2151 - 10sp

Forutsetter bestått

 • SMF1042 Økonomistyring.

Forventet læringsutbytte

 • Kunnskap om finansregnskapsteori og praksis tilstrekkelig til å lese, føre og analysere det offisielle regnskap.
 • Kunne utarbeide årsoppgjør i samsvar med regnskapslovgivning og regnskapsstandarder.
 • Kjenne prosesser og aktiviteter som inngår i virksomhetens regnskapsfunksjon, økonomifunksjon og intern kontroll.
 • Opparbeidet bevisst etisk holdning til regnskapsfunksjonen og dennes etterrettelighet.

Emnets temaer

 • Del 1: Grunnleggende regskapsforståelse med innføring i bokføring etter det dobbelte bokholderis prinsipp. Regler om bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Innføring i årsregnskap. Regnskapsanalyse.
 • Del 2: Innledning og sammendrag. De formelle rammebetingelsene. Intern kontroll - behov, formål og ansvar. Komponentene i den interne kontrollen. Regnskapssystemet. Regnskapets kvalitetskrav. Regnskapsrutinene. Bruk av ekstern regnskapsfører. Årsavslutningen.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Ekstern sensor vår 2012.
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator.
 • Lovverk og/eller enkeltlover.
 • Regnskapsstandarder.
 • Tabeller for avslutning av regnskapet tabellarisk og ved hovedbok.

Obligatoriske arbeidskrav

 • To obligatoriske innleveringer.

Læremidler

 • Kristoffersen, Trond, Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Fagbokforlaget, 2. utgave, ISBN 82-450-0161-9.
 • Kristoffersen, Trond, Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Oppgaver med løsninger, Fagbokforlaget, 2. utgave, ISBN 978-82-450-0162-4.
 • Moen, Tove-Gunn og Havstein, Bjørgunn, Regnskapsorganisasjon, Cappelen, ISBN 978-82-02-28483-1.
 • Diverse lover og regnskapsstandarder oppgis ved studiestart.