Mikroøkonomi
2011-2012 - SMF2181 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk eller tilsvarende.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal forstå de grunnleggende sammenhenger mellom individuelle økonomiske beslutninger og de samfunnsmessige konsekvensene i ulike markedsmessige situasjoner. Studentene skal forstå grunnprinsippene for hvordan endringer i noen markeder får ringvirkninger til andre markeder. Studentene skal også forstå skillet mellom deskriptiv og normativ teori.

Ferdigheter

Studentene skal beherske de grunnleggende teknikker for økonomisk analyse: De skal kunne beherske et elementært økonomisk modellapparat, og forstå skillet mellom eksogene og endogene variable. De skal videre være i stand til å formulere økonomiske optimeringsproblemer og løse disse analytisk og grafisk.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne identifisere velferdsmessige og fordelingsmessige konsekvenser av markedsprosesser. De skal stimuleres til å være bevisst avveiningene mellom markedseffektivitet og andre hensyn som ikke fanges opp av markedsanalysen.

Emnets temaer

  • Elementær markedsøkonomi med tilbud og etterspørsel
  • Konsumentens tilpasninger med budsjettbetingelser, preferanseordninger, virkningen av pris-og inntektsendringer samt etterspørselsfunksjoner
  • Bedrifters tilpasning med produksjonsteori, optimal bruk av innsatsfaktorer og kostnadsteori
  • Markedsteori med perfekt konkurranse, monopol, oligopol og monopolistisk konkurranse.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger

Totalt blir det ca. 50 forelesnings- og oppgavetimer.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Individuell.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon. Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første gangs kontinuasjonseksamen og ved første påfølgende ordinære eksamen i emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  • Godkjent kalkulator
  • Ett A-4 ark med egne notater

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringsoppgaver som begge må være godkjent

Læremidler

Obligatorisk
Pindyck & Rubinfeld: Microeconomics, siste utgave, kap. 1-4, 6-12 (utvalgte deler), Prentice Hall.

Anbefalt
Ringstad, Vidar: Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk (siste utgave), Oslo. Cappelen Akademiske Forlag.