Mikroøkonomi
2011-2012 - SMF2181F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk eller tilsvarende.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal forstå de grunnleggende sammenhenger mellom individuelle økonomiske beslutninger og de samfunnsmessige konsekvensene i ulike markedsmessige situasjoner. Studentene skal forstå grunnprinsippene for hvordan endringer i noen markeder får ringvirkninger til andre markeder. Studentene skal også forstå skillet mellom deskriptiv og normativ teori.

Ferdigheter

Studentene skal beherske de grunnleggende teknikker for økonomisk analyse: De skal kunne beherske et elementært økonomisk modellapparat, og forstå skillet mellom eksogene og endogene variable. De skal videre være i stand til å formulere økonomiske optimeringsproblemer og løse disse analytisk og grafisk.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne identifisere velferdsmessige og fordelingsmessige konsekvenser av markedsprosesser. De skal stimuleres til å være bevisst avveiningene mellom markedseffektivitet og andre hensyn som ikke fanges opp av markedsanalysen.

Emnets temaer

  • Elementær markedsøkonomi med tilbud og etterspørsel
  • Konsumentens tilpasninger med budsjettbetingelser, preferanseordninger, virkningen av pris-og inntektsendringer samt etterspørselsfunksjoner
  • Bedrifters tilpasning med produksjonsteori, optimal bruk av innsatsfaktorer og kostnadsteori
  • Markedsteori med perfekt konkurranse, monopol, oligopol og monopolistisk konkurranse.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger

Emnet vil bli gjennomført nettbasert, som innebærer at all kommunikasjon mellom lærer og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor fagstoff og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Individuell.

Eksamen gjennomføres enten på campus (HiG) eller på annet egnet sted, etter avtale med eksamenskontoret. Det vil bli gitt informasjon om dette fra eksamenskontoret tidlig i semesteret. Hvis studenten velger å gjennomføre eksamen utenfor campus, er vedkommende selv ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader forbundet med eksamensavviklingen (eksamensvakt etc).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første gangs kontinuasjonseksamen og ved første påfølgende ordinære eksamen i emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  • Godkjent kalkulator
  • Ett A-4 ark med egne notater

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringsoppgaver som begge må være godkjent

Læremidler

Obligatorisk
Pindyck & Rubinfeld: Microeconomics, siste utgave, kap. 1-4, 6-12 (utvalgte deler), Prentice Hall.

Anbefalt
Ringstad, Vidar: Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk (siste utgave), Oslo. Cappelen Akademiske Forlag.