Ledelse og organisasjonspsykologi
2011-2012 - SMF2191F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss
 •  SMF2141 Foretaksstrategi
 •  SMF1211 Prosjektledelse med kreativ problemløsning
 •  SMF3011 Endringsledelse

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:  

 • Gjøre rede for forholdet individ og organisasjon med hensyn til følelser, motivasjon, personlighet, konflikt og samhandling, foruten kreativitet og beslutninger.
 • Gjøre rede for egenskaper ved læring, læring i organisasjon og organisasjonslæring og kunnskapsledelse.
 • Gjøre rede for egenskaper ved sosiale grupper, som strukturer og dynamikk.
 • Gjøre rede for egenskaper ved organisasjonskultur, endring og ledelse.
 • Gjøre rede for egenskaper ved kommunikasjon, det gjelder så vel formell som uformell og utfordringer/barrierer i kommunikasjonsprosesser og teknikker for å overvinne disse.
 • Gjøre rede for hva ledelse er, ulike ledelsesmodeller, formell og uformell ledelse og betydningen og egenskaper ved samarbeid og samspill.
 • Gjør rede for hva selvstyrte grupper og team er, teamorganisering og ledelse og ledergrupper.

Kompetanse:  

 • Være seg bevisst samspillet mellom tillit og makt og effekten på en virksomhetskultur.
 • Vurdere og avveie bruken av begrepene rådgivning, veiledning, mentoring og coaching i forhold til lederskap.

Ferdighet:  

 • Evne til skriftlig og muntlig formidling og presentasjon av sentrale tema i faget.

Emnets temaer

Psykologi, individ og organisasjon

 •  Motivasjon
 •  Emosjoner, stress, konflikt og håndtering
 •  Personlighet
 •  Persepsjon og handling
 •  Kreativitet og beslutninger

Læring og læringsprosesser

 •  Læring og individ
 •  læring i organisasjoner
 •  Lærende organisasjoner
 •  Kunnskapsledelse

Sosiale prosesser

 •  Holdninger
 •  Grupper, struktur, prosesser og dynamikk
 •  Verdier og kultur

Styring- og koordineringsprosesser

 •  Kommunikasjon
 •  Ledelse
 •  Ledelse og samspill
 •  Mellomledelse og toppledelse
 •  Etikk og makt

Team og organisering

 •  Team
 •  Teamorganisering
 •  Roller og samhandling
 •  Ledelse
 •  Ledergrupper

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Obligatoriske arbeidskrav

To godkjente obligatoriske oppgaver.

Læremidler

Psykologi i organisasjon og ledelse (2009), Kaufmann G. og Kaufmann A., Fagbokforlaget, ISBN: 978-82-450-0858-6

Teamorganisering (2008), Rune Assmann (red), Fagbokforlaget, ISBN: 978-82-450-0078-8

Perspektiver på ledelse (2009), Martinsen, Ø.L. (red), Gyldendal Akademiske, ISBN: 978-82-05-394546-8

Litteratur ut over dette oppgis ved semesterstart