Foretaksstrategi
2011-2012 - SMF2211 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF2111 Investering og finansiering

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:

  •  Ha kunnskap om strategiske problemstillinger i næringslivsorganisasjoner og strategisk ledelse.
  •  Forstå betydningen av at hele organisasjonen er integrert i strategiprosessen.
  •  Ha kunnskap om teorier og ferdigheter til å anvende analyser og metoder som kan håndtere strategiske problemstillinger.
  •  Ha god kjennskap til tilpasning mellom organisasjonen og dens omgivelser.
  •  Ha generell kompetanse i hva nettverk og klynger er, og hvordan de fungerer

Emnets temaer

 Hva er strategi?
• Strategiprosessen i ulike nivåer i bedriften.
• Visjon, forretningside, og mål.
• Målformulering.
• Strategiske analyser og valg
• Verdiskapning, verdikjeder og verdinettverk.
• Strategigjennomføring, modeller for ulike organisasjoner
• Posisjonering og strategisk markedsføring
• Nettverk og klynger hvordan forholde seg til dette som bedrift
• Nettverk og klynger i næringsutvikling
• Samfunnsansvar og etikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor hvert 4. år, neste gang i 2014

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

To cases som må bestås for å ta eksamen

Læremidler

Isaksen, Arne, Karlsen, A., og Sæther, B. (red) (2008) Innovasjoner i norske næringer, Fagbokforlaget.

Løwendahl, Bente og Fred Wenstøp (2011) Grunnbok i strategi. 3 utg. 2. opplag  Oslo. Cappelen Damm.

Samt utdelte artikler

Anbefalt litteratur:

Johnstad, Tom (red), 2004. Klynger, Nettverk og Verdiskapning i Innlandet, NIBR-rapport 2004:8