Foretaksstrategi
2011-2012 - SMF2211F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 SMF2111 Investering og finansiering

Forventet læringsutbytte

• Ha kunnskap om strategiske problemstillinger i næringslivsorganisasjoner og strategisk ledelse.
• Forstå betydningen av at hele organisasjonen er integrert i strategiprosessen.
• Ha kunnskap om teorier og ferdigheter til å anvende analyser og metoder som kan håndtere strategiske problemstillinger.
• Ha god kjennskap til tilpasning mellom organisasjonen og dens omgivelser.
• Ha generell kompetanse i hva nettverk og klynger er, og hvordan de fungerer

Emnets temaer

Hva er strategi?
• Strategiprosessen i ulike nivåer i bedriften.
• Visjon, forretningside, og mål.
• Målformulering.
• Strategiske analyser og valg
• Verdiskapning, verdikjeder og verdinettverk.
• Strategigjennomføring, modeller for ulike organisasjoner
• Posisjonering og strategisk markedsføring
• Nettverk og klynger hvordan forholde seg til dette som bedrift
• Nettverk og klynger i næringsutvikling
• Samfunnsansvar og etikk

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil gjennomføres som et nettbasert studieløp.
Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor hvert 4. år, neste gang i 2014

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 - Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

To cases som må bestås for å ta eksamen

Læremidler

Isaksen, Arne, Karlsen, A., og Sæther, B. (red) 2008, Innovasjoner i norske næringer, Fagbokforlaget.

Løwendahl, Bente og Fred Wenstøp (2011) Grunnbok i strategi. 3 utg. 2. opplag  Oslo. Cappelen Damm.

 Samt utdelte artikler

 Anbefalt litteratur:

 Johnstad, Tom (red), 2004. Klynger, Nettverk og Verdiskapning i Innlandet, NIBR-rapport 2004:8