Statistikk og økonomi
2011-2012 - SMF2251F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1141 Matematikk 10

TØL1001 Ingeniørfaglig innføringsemne

Forventet læringsutbytte

Emnet skal bidra til å utvikle forståelse for riktig informasjonsbehandling og for hvordan statistiske metoder kan nyttes i en planleggings-, kontroll-, tolknings-, og beslutningsfase.

Økonomi skal gi studentene grunnleggende økonomikunnskaper for å kunne vurdere, og ta hensyn til økonomiske konsekvenser av ulike løsninger og beslutninger. Sammen skal sannsynlighet, statistikk og økonomi gi studenten innsikt i sikkerhet og risikoanalyse.

Kunnskap:

 • ha et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i statistikk og økonomi som andre emner kan bygge videre på
 • forstå grunnleggende sammenhenger mellom ulike matematiske, statistiske og økonomiske metoder og anvendelser av disse

  Ferdigheter:

 • ha et relevant begreps- og formelapparat
 • kunne gjøre rede for grunnleggende sannsynlighet, statistikk og økonomi
 • vurdere forretningsmessig lønnsomhet av ulike teknologiske løsninger
 • analysere og anvende ulike data, som for eksempel laboratorieresultater, risiko eller økonomiske data.

 Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene. 

Generell kompetanse:

 • forstå realfaglige og forretningsmessige tenkemåter og  metoder
 • være bevisst sikkerhet og risiko for teknologiske løsninger
 • utvikle ingeniørdannelse og bevisste etiske holdninger

Generell kompetanse i emnet skal utvikle forståelse for at sikkerhet og risiko kan analyseres og påvirkes

Emnets temaer

Statistikk (50%):

 1. beskrivende statistikk: beliggenhets-, sprednings-og samvariasjonsmål, regresjon.
 2. sannsynlighetsregnig: stokastisk modell, betinget sannsynlighet, kombinatorikk, uavhengighet.
 3. sannsynlighetsfordelinger: forventning, varians, kovarians,binomisk-, Poisson-,normal-,Students t-,
  eksponentialfordeling.
 4. metodelære: punkt- og intervallestimering, hypotesetesting: parametre i normalfordeling(en og to variable), binomisk og Poissonfordeling. Lineær modell.

Økonomi (50%):

 1. kostnader og inntekter
 2. lønnsomhetsvurderinger
 3. produktutvalg
 4. investeringsanalyse
 5. budsjettering

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor 2014
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til å evaluere innhold,opplegg, vurderingskriterier og besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • ordinær kontinuasjon
 • tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • godkjent kalkulator som ikke kommuniserer med andre
 • formelsamling statistikk, HIG og/eller Haugan: Formler og tabeller;
 • rentetabell
 • lovsamling og/eller enkeltlover.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske innleveringer

Læremidler

 • Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2
 • Hoff, Kjell Gunnar, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01320-6
 • Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01319-0
 • Lovsamling og/eller enkeltlover

Hornæs, Hans Petter: Formelsamling i Statistikk, HiG