Endringsledelse
2011-2012 - SMF3011F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 

 •  SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelig metode
 •  SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha:

 • forståelse for det komplekse og sammensatte fenomenet endring
 • et kunnskapsgrunnlag for å planlegge og gjennomføre organisasjonsendringer

Emnets temaer

 

 •  Organisasjonskultur
 •  Perspektiver på organisatorisk endring
 •  Organisasjonsendring – drivkrefter, innhold og omfang, kontekst og prosess
 •  Fra forståelse til handling – planlagt organisasjonsendring
   

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
 Vurdering av obligatoriske innleveringer (teller 30%)
 Hver av delene må bestås separat.
 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 neste ordinære skriftlige eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle trykte og skrevne

Læremidler

 

 •  Organisasjonsendringer og endringsledelse, Dag Ingvar Jakobsen, ISBN 82-450-0179-1
 •  Organisasjonskultur, Henning Bang

Erstatter

MAS 3071