Strategi-gjennomføring
2011-2012 - SMF3041 - 10sp

Forutsetter bestått

 •  SMF2062 Markedsføring
 •  SMF1261 Merkevarebygging

Anbefalt forkunnskap

 •  SMF2141 Foretaksstrategi
 •  TEK2031 Teknologiledelse eller SMF3011 Endringsledelse
 •  SMF1042 Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:

 •  Ha kunnskap om hvordan organisasjoner, med vekt på vareproduserende industri, konkurrerer ved bruk av strategiske prosesser
 •  Styre strategiske prosesser gjennom bruk av visjon og mål
 •  Vurdere eksterne konkurranseomgivelser
 •  Vurdere interne konkurranseforutsetninger og -evner
 •  Implementere strategiske valg samt endring og iverksetting (vektlagt produktutvikling)

Emnets temaer

 •  Strategiske visjoner og mål
 •  Strategiske prosesser
 •  Eksterne konkurranseomgivelser
 •  Interne konkurranseforutsetninger og -evner
 •  Strategiske valg
 •  Strategisk endring og iverksetting

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet legger opp til å fungere støttende til Bacheloroppgaven der det passer. Det vil være begrenset med forelesninger.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle hjelpemidler er tillatt

Obligatoriske arbeidskrav

To innleverte arbeider må være godkjent for å gå opp til eksamen

Læremidler

Gaining and Sustaining Competitve Advantage, (2007) Barney, J.B., Prentice Hall, ISBN-10: 0131470949

Artikler vil bli oppgitt ved semester start, når bacheloroppgavene er kjent.