Læring I Bedrift (LIB)
2011-2012 - TEK1021 - 10sp

Forutsetter bestått

 • TEK1002 Datassistert design
 • TEK2091 Materiallære eller TEK2011 Materiallære for ingeniører

Forventet læringsutbytte

 Studenten skal gjennom læring i bedrift:
 1. Ha tilegnet seg kunnskap om
 - bedriftens organisering
 - hvilke elementer som inngår i den industrielle prosessen fra råvare til ferdig produkt.
 2. Ha forståelse for viktigheten av HMS i en bedrift
 3. Kunne bruke datateknikk og programvare til dokumentasjon og presentasjon.
 

Emnets temaer

 •  Industriprosesser:
  • Bruk av materialer og materialflyt i produksjon, lay-out av en produksjonslinje med ett produkt- tegn inn vareflyten.
  • Produksjonsmetoder, minst en produksjonsmetode skal beskrives nøye.
 • HMS
  • Hvordan arbeider bedriften systematisk med HMS-arbeid: Helse (verneutstyr, ergonomi, datablad), miljø (resirkulering, ren produksjon, energiforbruk) og sikkerhet.
 • Presentasjonsteknikk

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Praksis

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Praksisvurdering
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Samlet karaktervurdering av 2 arbeider/mindre prosjekter og muntlig framføring av bedriftsoppgaven. En av de to arbeidene er rapport fra bedriftsoppgaven, som også kan bli vurdert av oppdragsgiver. Alle tre deler må bestås for å få karakter i emnet.

Alle rapporter skal leveres innen gitte frister i emnets rom via Fronter i pdf-format.

Bedriftsoppgaven kan gjennomføres med HiG som en bedrift.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

 Bedriftsoppgaven må være godkjent av oppdragsgiver

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Støttelitteratur:

Egil J. Skorstad, Organisasjonsformer: Kontinuitet eller forandring?, Gyldendal Akademiske forlag, 2002, ISBN 82-05-30362-2

Supplerende opplysninger

Bedriftene velger ut studenter.

For TDL studenter kan det arbeides med design i f.eks materialet tre istedet for produksjonsmetoder. En forutsetning for dette er at studenten selv finner bedrifter som arbeider med design.Studentene må selv dekke utgiftene til reise.