Termodynamikk
2011-2012 - TEK1061 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal kunne forstå og anvende grunnleggende varme- og strømningstekniske teorier.

Emnets temaer

- Grunnleggende termodynamikk
- Varmeoverføring
- Fuktig luft
- Vanndampens termodynamikk

- Dampprosesser
- Forbrenning

- Kulde- og varmepumpeprosesser

- Strømningslære.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator.

Haugan, J. Tabeller og formelsamling. NKI-forlaget. ISBN 82-562-2483-5

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Anskar Lund: Termodynamikk for maskinfag, Fagbokforlaget , ISBN: 82-7674-551-2