Elementmetoden
2011-2012 - TEK2001 - 10sp

Forutsetter bestått

 • BYG 1062 Mekanikk
 • REA 2041 Fysikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Forstå grunnleggende sammenhenger mellom spenninger, deformasjon, stivhet og materialer.

Ferdigheter:

 • Opparbeide ferdigheter i analyse av bygg- og maskinkonstruksjoner i ulike materialer.

Generell kompetanse:

 • Forståelse av at tverrfaglighet innenfor bygg og maskin er nødvendig for å oppnå gode modelleringsløsninger.

Emnets temaer

 • Modellering med solid basiselementer
 • Modellering med spesialtilpassede basiselementer
 • Generering av elementnett
 • Spenningsanalyse
 • Deformasjonsanalyse
 • Simulering av Grensebetingelser
 • Bestemme lokale spenninger og deformasjoner.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen (på datalab), 5 timer (teller 70%)
 • Vurdering av 3 innleveringer (teller 30%)
 • Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Må taes i sin helhet neste gang emnet gjennomføres.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle trykte og skrevne

 Programsystemet ANSYS

Læremidler

 Oppgis ved oppstart av kurset