Materiallære for ingeniører
2011-2012 - TEK2011 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i:

  • forholdet mellom struktur, behandling og egenskaper hos ulike konstruksjonsmaterialer
  • hvordan velge riktige materialer i konstruksjonsdeler

Emnets temaer

- Atomstrukturer, arrangement og bevegelse
- Kontroll av mikrostrukturer og mekaniske egenskaper
- Ingeniørmaterialer (stål, aluminium, plast, keramer og kompositter)
- Eksempler på tilvirkning
- Materialvalg i design/konstruksjon

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger (Campus studenter)

Nettbasert Læring

Muntlig fremføring (Campus studenter)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 60 %
Ett prosjekt teller 40 %
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
Prosjektoppgave må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

- Godkjent kalkulator
- Tekniske tabeller

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremføring av avtalte øvinger og prosjekt. (Campus studenter)

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/materiallaere-ing.htm
Aktuell støttelitteratur:
- Metalliske materialer; A. Almar Næss; ISBN 82-519-1786-7
- Materiallære; Ørnulf Grøndalen; ISBN 9788276746211
- Essentials of Materials Science and Engineering; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-499-24442-2
- The Science and Engineering of Materials; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-534-25309-1
- Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach; William D. Callister Jr.; ISBN 978-0-471-47014-4
- Materials Science and Engineering: An Introduction; William D. Callister, Jr.; ISBN 978-0-471-73696-7