Fordypningsprosjekt Læring i Bedrift LIB
2011-2012 - TEK2071F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

  • Forstå bruk av vitenskapelig metode som et viktig planleggingsverktøy.

Ferdighet:

  • Opparbeide ferdigheter i planlegging og gjennomføring av et bedriftsprosjekt.

Generell kompetanse:

  • Forståelse av at tverrfaglighet er nødvendig for å gjennomføre prosjekter av høy kvalitet.

Emnets temaer

 Prosjektet skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling.
 Følgende vektlegges:
 

  •  Problemformulering og målbeskrivelse, bygge på anvendelse av vitenskapelig metode
  •  Organisering (internt og mot virksomheten)
  •  Beskrivelse av fremgangsmåte (utvikling, innsamling og bearbeiding av data, analyse og tolkning)
  •  Gjennomføring ifølge fastlagt plan og metode
  •  Prosjektresultat
  •  Formidling (fremføring og rapport)

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig og muntlig rapport

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

 Ingen

Læremidler

 Knut Halvorsen: Å forske på samfunnet - en innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Supplerende opplysninger

 Emnet inngår i fleksibel ingeniørutdanning.