Design av dynamisk påkjente konstruksjoner
2011-2012 - TEK3011 - 10sp

Forutsetter bestått

  • BYG1062/BYG1063 - Mekanikk
  • TEK2021 - Styrkeberegning
  • TEK2001 - Elementmetoden

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten beherske ulike analysemetoder (elementmetoden, bruddmekanikk og S-N analyse i kombinasjon) for å bestemme levetid, utforming og dimensjonering av dynamisk påkjente konstruksjoner.

Emnets temaer

 - Bruddmekanikk
 - S-N analyse
 - Elementmetoden, modellering og analyse
 - Sammensatt analyse
 - Levetidsberegninger
 - Utforming av system og elementer

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 70%)
  • Samlet vurdering av 3 obligatoriske innleveringer (teller 30%)
  • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Neste ordinære skriftlige eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

 Dataprogrammet ANSYS.

Læremidler

 Oppgis ved oppstart av emnet.