Statistisk prosesstyring
2011-2012 - TEK3061 - 10sp

Forutsetter bestått

REA2121 Kvalitetsledelse med statistikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

  • Opparbeide et faglig grunnlag for og forståelse av modelleringsteknikker.

Ferdigheter :

  • Opparbeide ferdigheter i modellering av statistisk prosesstyring.

Generell kompetanse:

  • Forståelse av at tverrfaglighet er nødvendig for gode modelleringsløsninger.

Emnets temaer

  • Usikkerhetsanalyse og måleteknikk
  • stikkprøvekontroll
  • modellering av statistisk prosesskontroll
  • FMEA, failure mode effect analysis

Pedagogiske metoder

Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære skriftlige eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Læremidler

Oppgis ved semesterstart.