Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
2011-2012 - TØL1001 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal legge til rette for en forståelse av akademisk dannelse samt en bevisstgjøring av egen ingeniørprofesjon.  Den akademiske dannelsen omfatter kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse. Bevisstgjøring av egen profesjon innebærer både ingeniørens rolle i samfunnet og de samfunnsmessige utfordringer som ingeniøren forventes å bidra med løsninger til.

Emnet skal i tillegg til å skape forståelse hos studentene for den instrumentelle nytten av sine fag, også gi forståelse for fagenes betydning for vårt verdensbilde, vår livsform, tenkemåte og kultur.

Emnet skal gjøre studenten bevisst de samfunnsmessige utfordringer bransjen står ovenfor og de krav og forventninger som stilles til studentrollen.

Kunnskap:

 • gjøre rede for de miljøutfordringer samfunnet står ovenfor
 • beskrive hva bærekraftig utvikling av egen profesjon innebærer, med spesielt fokus på miljø
 • gjøre rede for energiforskyningen i Norge og beskrive de mest vanlige nye fornybare energikilder
 • forklare de grunnleggende teorier for prosjektledelse
 • redegjøre for akademisk dannelse

Ferdigheter:

 • planlegge og gjennomføre enkle ingeniørprosjekter
 • anvende internett til informasjonsinnhenting samt digitale verktøy for å formidle et faglig budskap på sosiale medier
 • planlegge og utføre enkle laboratorieforsøk

Generell kompetanse:

 • presentere faglige resultater i form av rapporter og artikler
 • presentere egne faglige vurderinger på en profesjonell måte

Emnets temaer

 • Prosjektstyring
 • Miljølære
 • Energisituajonen i Norge
 • Innovasjon
 • Bærekraft i egen profesjon
 • Akademisk skriving

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Sentralt i emnet er et gjennomgående gruppebasert prosjekt som skal integrere de ulike faglige temaer som blir undervist. Emnet innledes med en forelesningsintensiv periode over 3 – 5 dager der studentene blir presentert for ulike faglige stimuli som skal danne grunnlaget for videre arbeid. Det forventes at alle studentene deltar i denne perioden. Senere i semesteret blir det gjennomført en uke med laboratoriearbeid eller tilsvarende innen eget fagområde.

Emnet tilrettelegges for flex-studenter ved at alt undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. Forelesningene vil overføres på internett og lagres på læringsplattformen. Prosjektveiledning ved bruk av webkonferanseverktøy etter eget opplegg.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Gruppebasert prosjektoppgave
 • Individuell faglig artikkel

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 3 individuelle flervalgsoppgaver
 • Deltakelse på laboratorieforsøk/ ekskursjoner
 • Publisering av faglige arbeider