Ingeniørfaglig systememne
2011-2012 - TØL1011 - 10sp

Forutsetter bestått

ingen

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha inngående kunnskap om hvordan kvalitetsystemer virker, internasjonale systemers oppbygning, og hvordan slike systemer benyttes i næringsliv og offentlig sektor, herunder hvordan vitenskapelig metode kan benyttes som verktøy i forbedringsprosjekter.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne analysere kvalitetsmessig status i en organisasjon og drive forbedringsprosjekter for å utvikle organisasjonen i bærekraftig retning

Generell kompetanse:
Studenten skal gjennom forbedringsprosjekter forbedre samfunnsmessig bærekraft.

Emnets temaer

  • kvalitetssystemers virkemåte
  • internasjonale systemstandarder
  • oppbygning av et helhetlig kvalitetssystem
  • implementering av kvalitetssystem
  • forbedringsprosjekters systematikk
  • vitenskapelig metode som rammeverk i forbedringsprosjekter

Pedagogiske metoder

Veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

vurdering av prosjekter teller 30 %
eksamen teller 70%

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skrevne og og trykte

Læremidler

Oppgis ved oppstart av emnet