Fornybar energi
2011-2012 - TØL1021 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha bred kunnskap om ulike fornybar energi og bli kjent med status vedrørende forsknings- og utviklingsarbeid. Studenten skal videre anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger. Det forventes at studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig.

Emnets temaer

 • Dagens energisystem: energibalanse, energimarked, virkemidler, nordisk perspektiv
 • Vannkraft
 • Bioenergi
 • Solenergi
 • Vindkraft
 • Havenergi
 • Geotermisk energi

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

studiebesøk

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
 • En prosjektoppgave (teller 30%)
 • Hver av delene må bestås

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamen.

Ved kontinuasjon av prosjektoppgave vil ny oppgave tildeles og gjennomføres med tilsvarende tidsfrist som opprinnelig prosjektoppgave, etter nærmere avtale med emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator
 • John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI-forlaget) ISBN 82-562-2483-5.
 • Eget formelark vil bli utdelt med eksamenssett ved behov.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 obligatoriske studiebesøk

Læremidler

 • Godfrey Boyle, “ Renewable Energy, Power for a sustainable future”, 2004, Oxford University

Press, in association with The Open University.

 • David Mackay, “Sustainable Energy – without the hot air” (http://www.withouthotair.com/)
 • Bioenergi Miljø, Teknikk og Marked, Energigården 2005, ISBN 82-995884-0-5