Bacheloroppgave 15
2011-2012 - TØL3902 - 15sp

Forutsetter bestått

Bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår innen 15.09 det studieåret bacheloroppgaven skal utføres

Forventet læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

Kunnskaper:

 • ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
 • forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
 • kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter:

 • ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstilling av samfunnsmessig interesse innen fagområdet, under veiledning
 • ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning
 • ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse:

 • innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
 • bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn

Emnets temaer

Studenten velger selv temaer ut fra godkjent problemstilling.

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Kan unntaksvis gjøres individuelt

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Sluttvurderingen gjøres ut fra en helhetlig vurdering av hele prosessen fra problemdefinering til avsluttende rapport/ produkt med tilhørende muntlig fremføring.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor og intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved  ikke bestått  bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester

Obligatoriske arbeidskrav

 • Problemdefinisjon
 • Prosjektplan/ forskningsskisse
 • Skriftlig rapport underskrevet av alle prosjektmedlemmer/ eventuelt produkt
 • Individuelt refleksjonsnotat
 • Presentasjon av oppgaven på Internett
 • Plakat

Læremidler

Faglige læremidler avhengig av oppgavens tema.

 Anbefalte metode-, forsknings- og vitenskapelige læremidler:
 - K. Halvorsen. En innføring i vitenskapelig metode. ISBN: 8270377945
 - A. Johannessen, L. Christoffersen og P. A. Tufte. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, ISBN: 82-7935-211-2
 - M. Stene. Vitenskapelig forfatterskap. ISBN: 82-463-0016-4
 - H. Westhagen. Prosjektarbeid: Utviklings- og endringskompetanse. ISBN: 82-05-30539-0

Erstatter

ING3902

Supplerende opplysninger

Detaljert veiledning om bacheloroppgaver finnes i eget Fronterrom og på HiGs web http://www.hig.no/student/studentoppgaver

Ved eventuell klage på karakter vil det oppnevnes klagesensorer på den skriftlige delen av oppgaven. Medfører klagesensur endret karakter, skal studenten fremstille seg muntlig en gang til.