Vitenskapelige metoder
2011-2012 - TØL4001 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

 Kunnskap

 • ha inngående kunnskap om sentrale spørsmål innen vitenskapsteori
 • kunne analysere sentrale problemstillinger innen vitenskapsteori

Ferdigheter

 • foreslå en vitenskapelig problemstilling
 • selvstendig kunne planlegge gjennomføringen av et vitenskapelig arbeid

Generell kompetanse

 • kunne rapportere resultater fra vitenskapelige prosjekter, deriblant egenutførte vitenskapelige arbeider
 • ha utviklet bevisste etiske holdninger i forhold til hvordan vitenskapelig metodikk kan brukes til å tilstrebe en bærekraftig utvikling av nærings- og samfunnsliv

Emnets temaer

 • Introduksjon til vitenskapsteori
 • Hva kjennetegner god forskning
 • Forskningsetikk
 • Forskning som middel til systematisk fremgang
 • Kvantitative og kvalitative forskningsdesign
 • Hva karakteriserer gode problemstillinger og hvordan lager man en
 • Litteraturstudier
 • Metodevalg, inkludert planlegging, gjennomføring, og analyse av eksperimenter/studier.
 • Bruk av forskningsdatabaser for problemløsning og forbedring
 • Behandling av data/statistikk
 • Utarbeidelse av prosjektplan
 • Gjennomføring av risikoanalyse og gjennomførbarhetsanalyse
 • Tekniske rapporter, oppbygging og innhold
 • Samfunnsvitenskapelige filosofier
 • Naturvitenskapelig versus samfunnsvitenskapelig metodikk
 • Aksjonsbasert forskning - metodikk og filosofi

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Nettbasert Læring
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen 3 timer (teller 50%)- tilsvarer IMT4421
 • Skriftlig eksamen 3 timer (teller 50%)
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

For den første skriftlige eksamenen gjelder sensorordning tilsvarende IMT4421, altså intern+ekstern sensor.

Intern sensor på den andre eksamenen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjonseksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Engelsk ordbok

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent essay (2)

Gjennomført praktisk prosjekt

Læremidler

Arbnor, I. og B. Bjerke (2008) Methodology for Creating Business Knowledge . London: Sage

Leedy, P. D. og J. E. Ormrod. Practical Research, -Planning and design  (8th ed.) Pearson Educational Int. ISBN: 0-13-124720-4

Samt tilleggslitteratur, utdelt eller gjort tilgjengelig i Fronter.

Supplerende opplysninger

Emnet overlapper 50 % med IMT4421 Vitenskapelige metoder